Erin KleinAssistant to the President

Phone: 701-252-3467 ext. 5551

Email: eklein@uj.edu
Utility